Jelenia Góra Logo

Kalendarium

31.05 – 01.06.2022 r.

Przedstawiciele Miasta Jelenia Góra wzięli udział w konferencji bilateralnej w Warszawie, zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 uczestników, reprezentujących samorządy polskie biorące udział w Programie „Rozwój lokalny” oraz ich partnerzy z Norwegii i Islandii. Delegaci z Jeleniej Góry razem z przedstawicielami miasta Akureyri (Islandia) przedstawili prezentację dotyczącą współpracy naszych miast w ramach realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”. Więcej na temat wydarzenia w poniższych artykułach:

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/konferencja-w-programie-rozwoj-lokalny-i-wyjatkowy-koncert-w-teatrze-krolewskim/

https://www.miasta.pl/aktualnosci/wdrazanie-projektow-i-wspolpraca-bilateralna-w-programie-rozwoj-lokalny

18.05.2022 r.

W Jeleniej Górze odbyło się spotkanie Zespołu ds. przygotowania Planu adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy z ramienia gmin i powiatów zaangażowanych w opracowanie Planu, przedstawiciele powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz firmy Ekovert, opracowującej Plan. Podczas spotkania członkowie Zespołu przyjęli harmonogram prac oraz zapoznali się z głównymi założeniami metodycznymi opracowania Planu. W części warsztatowej spotkania opracowana została wstępnie mapa lokalizacji zagrożeń i ich skutków dla obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej. Kolejne spotkania Zespołu odbywać się będą wraz z postępem prac.

https://zitaj.jeleniagora.pl/wiadomosci-22/item/1370-spotkanie-zespolu-ds-przygotowania-planu-adaptacji-do-zmian-klimatu-aglomeracji-jeleniogorskiej

27.04.2022 r.

Pierwsze spotkanie Prezydenta Miasta Pana Jerzego Łużniaka z mieszkańcami Jeleniej Góry, w ramach cyklu cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej, nagranie udostępniono na profilu Prezydenta oraz profilu Miasta Jelenia Góra na Facebook’u. Prezydent odpowiedział na pytania zadawane na czacie przez mieszkańców.

03.03.2022 r.

Drugie spotkanie Prezydenta Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami – członkami Jeleniogórskiego Klubu Biznesu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 członków klubu. Przedstawiono prezentację z założeniami projektu oraz informacje o zadaniach realizowanych w jego ramach. Po prezentacji odbyła się dyskusja nt. bieżących spraw dot. funkcjonowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorców w Jeleniej Górze.

01.03.2022 r.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami gmin byłego województwa jeleniogórskiego i gmin uzdrowiskowych. Przedstawiono założenia projektu oraz możliwość kolejnych spotkań w celu wymiany wiedzy i doświadczeń.

03.02.2022 r.

Pierwsze spotkanie (w formie on-line) przedstawicieli Miasta Jelenia Góra z przedstawicielami Miasta Akureyri z Islandii. W spotkaniu wzięli udział Pan Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Pani Prezydent Akureyri Ásthildur Sturludóttir, dyrektorzy i naczelnicy struktur organizacyjnych urzędów obu gmin, przedstawiciele Związku Miast Polskich, Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Związku Islandzkiego. Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy w ramach projektu, dotyczącej wymiany wiedzy i doświadczeń obu gmin na płaszczyznach związanych z geotermią, aktywną turystyką i zdrowym stylem życia czy rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i włączenia mieszkańców, w tym młodzieży, w proces zarządzania miastem.

27.12.2021 r.

Przystąpienie partnerów – gmin i powiatów z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej do opracowania „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

16.12.2021 r.

Pierwsze spotkanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Pana Jerzego Łużniaka oraz przedstawicieli Miasta z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Jeleniogórskiej Radzie Biznesu, zorganizowane w ramach zadania „Śniadania biznesu – cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta”. 

01.12.2021 r. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Jacka Kopcia oraz Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali umowę na realizację projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dzięki której Miasto Jelenia Góra otrzyma ponad 15 mln złotych na realizację projektu. 

08.11.2021 r.

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego tj. planów realizowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

09.10.2020 r.

Zatwierdzona została lista Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”!

Do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w partnerstwie wybrani zostali:

 1. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
 2. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 3. Karkonoski Park Narodowy.

W najbliższych dniach z Partnerami zostaną podpisane listy intencyjne. Wszyscy Partnerzy wyrazili intencję zawarcia umowy partnerstwa krajowego w sprawie wspólnej realizacji projektu  pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, jeżeli pozyskane zostanie dofinansowanie na jego realizację.

Jednocześnie wszyscy Członkowie ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej podpisali list intencyjny w celu zainicjowania współpracy w zakresie wspólnego opracowania „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, pod warunkiem pozyskania środków niezbędnych do jego realizacji.

06.10.2020 r.

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Komisji przeprowadzającej wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”.

22.09.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – omówienie postępu prac nad kompletną propozycją projektu, list działań PRL i PRI.

09.09.2020 r.

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Komisji oceniającej złożone propozycje przedsięwzięć projektowych i tym samym rozpoczęcie intensywnych prac ukierunkowanych na wybór działań podstawowych i uzupełniających do projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”.

31.08.2020 r.

Zakończenie naboru przedsięwzięć projektowych oraz naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

07.08.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – warsztat z obsługi Generatora Przedsięwzięć Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego.

06.08.2020 r.

Rozpoczęcie istotnego etapu na drodze do określenia nowej ścieżki rozwoju miasta Jeleniej Góry – Etap IV czyli DZIAŁANIA:

 1. Ogłoszenie naboru przedsięwzięć projektowych w ramach Programu „Rozwój Lokalny”
  Link do naboru: https://miasto.jeleniagora.pl/content/rozwój-lokalny-2020
 2. Ogłoszenie otwartego naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”
  Link do naboru: https://miasto.jeleniagora.pl/content/rozwój-lokalny-otwarty-nabór-partnerów

03.08.2020 r.

Na stronie internetowej Związku miast Polskich opublikowany został artykuł temat warsztatów, jakie zostały zorganizowane w mieście w związku z pracami nad przygotowaniem aplikacji Jeleniej Góry w ramach Programu „Rozwój lokalny”.

Link do artykułu: https://www.miasta.pl/aktualnosci/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze

30.07.2020 r.

Otwarta Papiernia Jelenia Góra – spotkanie Zespołu Strategicznego, Zespołu Realizacyjnego i Zespołu Liderów Społecznych z doradcami Związku Miast Polskich – opracowanie i uzgodnienie celów rozwojowych miasta w oparciu o zdiagnozowane już problemy i potencjały. Określenie wizji Jeleniej Góry, do jakiej powinniśmy dążyć. Podsumowanie III Etapu – Nowa Ścieżka Rozwoju.

27-28.07.2020 r.

Badanie ankietowe wśród Członków Zespołu Strategicznego – identyfikacja ścisłego grona czynników, których poprawa powinna być priorytetem w ciągu najbliższych 5 lat.

23.07.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie Zespołu Strategicznego i Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – opracowanie analizy SWOT, dokonanie oceny kluczowych potencjałów oraz szans i zagrożeń, odnoszących się do kluczowych dla miasta obszarów w przyszłości.

15.07.2020 r.

Miejski Dom Kultury Muflon Jelenia Góra – pierwsze spotkanie doradców Związku Miast Polskich z Zespołem Liderów Społecznych. Spotkanie miało formę wywiadu grupowego.

Podczas spotkania:

 • zaprezentowana została diagnoza problemów rozwojowych miasta
 • zidentyfikowane zostały główne potencjały oraz dookreślone problemy rozwojowe miasta;
 • prowadzone były rozmowy o zmianach, jakie się dokonały w Jeleniej Górze ciągu ostatnich lat oraz o zmianach, które konieczne są do wprowadzenia w najbliższym czasie,
 • omówiono z jakimi wyzwaniami mierzą się mieszkańcy w zakresie współpracy w mieście, partnerstwa i realizacji zadań publicznych;
 • powstało wiele pomysłów, opinii, uwag.

Członkowie Zespołu Liderów Społecznych wybrani zostali w wyniku wieloetapowego procesu mapowania interesariuszy miasta, który przeprowadziły powołane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zespoły miejskie wraz z doradcami Związku Miast Polskich.

13.07.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – warsztat dotyczący kluczowych czynników rozwoju.

9-10.07.2020 r.

Przeprowadzenie badania ankietowego wśród członków Zespołu Realizacyjnego w zakresie identyfikacji kluczowych czynników rozwoju miasta.

25.06.2020 – 26.06.2020 r.

Wideokonferencja – warsztaty z zespołem międzynarodowej organizacji OECD. W ramach warsztatu m.in. Miasto Jelenia Góra przeprowadzało tekst innowacyjnego narzędzia samooceny rozwoju instytucjonalnego JST i dokonało jednocześnie testowej samooceny. Wnioski zostaną wykorzystane do diagnozy rozwoju instytucjonalnego Miasta.

22.06.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze w zakresie diagnozy rozwoju instytucjonalnego miasta.

10.06.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze, omówienie prac w Etapie III tj. Nowa Ścieżka Rozwoju.

01.06.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze i podsumowanie diagnozy problemów rozwojowych miasta (problemów, przyczyn i skutków) w formie drzewa problemów.

19.05.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z Panem Januszem Szewczuk- ekspertem Związku Miast Polskich. Rozmowa na temat obrazu miasta Jeleniej Góry w świetle wyników Monitora Rozwoju Miast oraz Systemu Analiz Samorządowych.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta oraz doradcy ze strony Związku Miast Polskich.

14.05.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze w zakresie diagnozy problemów rozwojowych miasta.

Maj 2020 – Czerwiec 2020

Przeprowadzanie badań ankietowych na potrzeby zidentyfikowania deficytów w funkcjonowaniu administracji publicznej w Jeleniej Górze:

 1. Ankieta badająca satysfakcję mieszkańców Jeleniej Góry w zakresie jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra
  Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jZ5cpnEMRK193y1Jk09lREnNsNhC…
 2. Ankieta dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra
  Link do ankiety: https://forms.gle/t4AWFShaBTFCxYGc8

08.05.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie członków Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – podsumowanie wyników prac nad zasobami i produktami Jeleniej Góry zidentyfikowanymi przez Zespół Strategiczny.

07.05.2020 r.

Seminarium organizowane przez Związek Miast Polskich z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.

21.04.2020 – 30.04.2020 r.

Identyfikacja zasobów i produktów miasta przez Zespół Strategiczny – definiowanie zasobów i produktów będące punktem wyjścia w kierunku identyfikacji kluczowych wyzwań stojących przed miastem oraz do definiowania strategii rozwoju miasta.

15.04.2020 r.

Wideokonferencja – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich – spotkanie doradcze i warsztaty dotyczące weryfikacji zasobów miasta w kontekście planowanych działań w Etapie III Nowa Ścieżka Rozwoju miasta.

15.03.2020 r.

Telekonferencja – Związek Miast Polskich zorganizował telekonferencję z udziałem prezydentów i burmistrzów 54 miast uczestniczących w II etapie projektu z udziałem środków norweskich. Mówiono o realizacji programu „Rozwój lokalny” w sytuacji stanu epidemii, a także o pracach nad tarczą antykryzysową oraz bieżących problemach miast.

12.03.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie Zespołu Realizacyjnego z doradcami Związku Miast Polskich – podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie mapowania interseriuszy przez Zespół Realizacyjny.

Wypracowanie hierarchii interesariuszy ze względu na ich siłę oddziaływania na możliwości rozwoju miasta Jeleniej Góry i stopień ich zaangażowania. Podczas spotkania powstała wstępna lista interesariuszy z dużym wpływem i zaangażowaniem w sprawy miasta, którzy powinni zostać włączeni w przygotowanie i realizację programów rozwojowych.

02.03.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – Spotkanie Zespołu Strategicznego z doradcami Związku Miast Polskich w celu opracowania arkuszy diagnostycznych funkcjonowania administracji publicznej w obszarach:

 1. Zarządzanie strategiczne,
 2. Zarządzanie finansowe,
 3. Koordynacja działań w obrębie JST,
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 5. Jakość i dostępność usług publicznych,
 6. Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna.

Arkusze diagnostyczne są narzędziem wspomagającym analizę obecnego stanu rozwoju instytucjonalnego administracji publicznej w kluczowych obszarach tj. mających wpływ na poprawę funkcjonowania lokalnej administracji, a w konsekwencji zdolność do planowania i prowadzenia polityki rozwoju.

10-19.02.2020 r.

Praca indywidualna Członków Zespołu Realizacyjnego w zakresie identyfikacji interesariuszy, którzy powinni zostać włączeni w planowane procesy rozwojowe miasta.

10.02.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie Zespołu Strategicznego – tematem spotkania było podjęcie decyzji odnośnie wyboru scenariusza prowadzenia analizy obecnego stanu rozwoju instytucjonalnego JST na potrzeby opracowania diagnozy Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

07.02.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich, w ramach którego odbył się m.in. warsztat w zakresie analiz pogłębionych w obszarach problemowych zidentyfikowanych w mieście za pomocą Monitora Rozwoju Lokalnego.

28.01.2020-29.02.2020 r.

Przeprowadzenie ankietowego badania oceny stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości wśród jeleniogórskich przedsiębiorców.

27.01.2020-07.02.2020 r.

Przeprowadzenie badania ankietowego planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry.

24.01.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich. Rozpoczęcie intensywnych prac w ramach Etapu II – Diagnozy.

Podczas spotkania omówiona została problematyka:

 • Wsparcie analizy porównawczej MRL (warsztat),
 • Wsparcie oceny aktualnej strategii za pomocą MRL (warsztat),
 • Mapowanie interesariuszy (warsztat),
 • Omówienie wdrożenia badań ankietowych.

23.01.2020 r.

Powołanie na mocy zarządzeń Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zespołów, w celu opracowania wysokiej jakości dokumentacji projektu, planowanego do złożenia w ramach II Etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny”:

 1. Zespołu Realizacyjnego do spraw opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.414.2020.VIII z dnia 23.01.2020 r.;
 2. Zespołu Strategicznego do spraw opiniowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego – Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.415.2020.VIII z dnia 23.01.2020 r..

W skład zespołów wchodzą wszyscy Dyrektorzy Departamentów, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów oraz wskazani pracownicy Urzędu Miasta Jelenia Góra.

16.01.2020 r.

Urząd Miasta Jelenia Góra – spotkanie pracowników Wydziału Rozwoju Miasta z doradcami Związku Miast Polskich tj.:

 1. Pan Piotr Górka,
 2. Pani Justyna Majchrowska,
 3. Pan Andrzej Pyziak.

Omówienie zasad I Etapu prac tj. omówienie organizacji pracy w mieście oraz współpracy z doradcami. Pracownicy Referatu Funduszy Europejskich otrzymali także wytyczne w zakresie sposobu korzystania z Monitora Rozwoju Lokalnego – narzędzia pozwalającego na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji m.in. do innych miast na prawach powiatu. Narzędzie to będzie wykorzystywane podczas prac w ramach Etapu II – Diagnozy.

13.01.2020 r.

Warszawa – oficjalne rozpoczęcie II etapu naboru wniosków – Kompletnych Propozycji Projektów, w którym udział wzięli przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry.

19.12.2019 r.

Informacja o wyborze wniosku Miasta Jeleniej Góry (zarysu projektu) do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

22.07.2019 r.

Miasto Jelenia Góra, wraz z innymi 213 miastami, złożyło zarys projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

pl_PLPolski