Jelenia Góra Logo

O projekcie

Projekt „ŻYJ, MIESZKAJ, PRACUJ W JELENIEJ GÓRZE!” będzie realizowany w ramach programu „Rozwój Lokalny”, w okresie IV kw. 2021 r. – I kw. 2024 r.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3,89 mln EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt w 100% finansowany będzie ze środków zewnętrznych – 85% jego wartości zostanie sfinansowana ze środków MF EOG i NMF, a 15% ze środków budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

  • Karkonoskim Parkiem Narodowym,
  • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
  • Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
  • gminami i powiatami Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Karkonoski Parki Narodowy przeprowadzi działania związane z edukacją ekologiczną.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu zajmie się realizacją działania Wykorzystanie potencjału mieszkańców dla gospodarki Jeleniej Góry, za wyjątkiem spotkań z przedsiębiorcami, planowanych do realizacji przez Miasto Jelenia Góra.

Nad stosowaniem standardów dostępności w trakcie projektowania i realizacji działań czuwał będzie partner projektu – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który realizować będzie również cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na temat tożsamości lokalnej i regionalizmu.

We współpracy z gminami: Bolków, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Leśna, Lubomierz, Lwówek Śląski, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Olszyna, Piechowice, Pielgrzymka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zagrodno, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja oraz powiatami: karkonoskim, lwóweckim i złotoryjskim opracowany zostanie wspólny plan adaptacji do zmian klimatu dla wszystkich gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Cel główny: wzrost poziomu życia mieszkańców Jeleniej Góry oraz poprawa funkcjonowania miasta jako miejsca atrakcyjnego do życia i pracy.

Celami projektu są:

1. Jelenia Góra- EKO-logiczny wybórpoprawa atrakcyjności i jakości życia, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i potencjałów środowiska przyrodniczego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, poprawa jakości powietrza, czyste miasto, rozwój ścieżek rowerowych, edukacja ekologiczna, itp.

2. Jelenia GÓRĄ możliwości – zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Jeleniej Góry.

Pożądane kierunki działań: pozyskiwanie inwestorów, rozwój kadr, współpraca gospodarcza, rozwój oferty inwestycyjnej miasta, dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy, edukacja zawodowa, wzrost przedsiębiorczości mieszkańców itp.

3. Potencjał z widokiem na przyszłość – budowa społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej.

Pożądane kierunki działań: wykreowanie marki miasta, współpraca społeczności, integracja mieszkańców, promocja miasta, rozwój oferty kulturalno- rekreacyjnej, budowa tożsamości lokalnej itp.

4. Podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej.

5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych.

Pożądane kierunki działań: wysoka jakości usług świadczonych dla mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności e- usług, itp.

6. Rozwój dialogu społecznego.

Pożądane kierunki działań: zwiększenie aktywności lokalnej, wzrost integracji mieszkańców, zachęcenie mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych itp.

W ramach projektu będą realizowane zadania inwestycyjne oraz tzw. miękkie (nieinwestycyjne).


Historia projektu

Nabór do programu Rozwój Lokalny był skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Nabór miał na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Program ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.

Projekty będą przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

22 lipiec 2019 r.

Miasto Jelenia Góra, wraz z innymi 213 miastami, złożyło zarys projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

19 grudnia 2019 r.

Wniosek Miasta Jeleniej Góry (zarysu projektu) został wybrany jako jeden z 54 wniosków do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jelenia Góra otrzymała (ex aequo z miastem Krosno) najwięcej punktów ze wszystkich Miast zakwalifikowanych do II etapu.

Grudzień 2019- grudzień 2020 r.

Okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego przy wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Jedynym z kluczowych założeń przy tworzeniu planu projektu było zapewnienie współdecydowania wszystkich zainteresowanych grup społecznych o kierunkach rozwoju miasta. Zarówno etap przygotowania Zarysu projektu, etap opracowania Kompletnej propozycji projektu, jak i jego wdrażania, uwzględniają włączanie społeczności lokalnej we wszystkie działania.

W naborze trwającym do końca sierpnia 2020 r. mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, a informacje związane z naborem były dostępne na stronie internetowej i portalach społecznościowych Miasta.

Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania przedsięwzięć, inwestycji, imprez, wydarzeń, akcji promocyjnych, działań usprawniających funkcjonowanie Urzędu Miasta Jelenia Góra i podnoszących jakość świadczonych usług, a także innych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach w Jeleniej Górze.

Miasto zaplanowało realizację projektu we współpracy z partnerami spoza sektora finansów publicznych. Do udziału w otwartym naborze partnerów zaproszono organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

15 grudnia 2020 r.

Zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowały się 53 kompletne propozycje projektów.

09 lipca 2021 r.

Jelenia Góra została wybrana jako jedno z 29 miast – Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

08 listopada 2021 r.

Powołanie na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Zespołu ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego tj. planów realizowanych w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

01 grudnia 2021 r. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Pan Jerzy Łużniak przy kontrasygnacie Skarbnika Pana Jacka Kopcia oraz Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali umowę na realizację projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dzięki której Miasto Jelenia Góra otrzyma ponad 15 mln złotych (3,371 mln EUR) na realizację projektu. 

pl_PLPolski